YEŞİL HİZMETLER İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Yararlanıcı: Bakanlıkça destek kapsamına alınması uygun görülen ve yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri ile doğrulayıcı kuruluşları,

Yeşil hizmetler: Altyapıya ilişkin olmayan, çevre kirliliğinin önlenmesi, meydana gelmesi halinde kirliliğin durdurulması, etkilerinin giderilmesi veya azaltılması, özellikle iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan teknik önlemlere uyumun sağlanması, çevre unsurlarının sürdürebilir kullanımının ve gelişmesinin sağlanması amacıyla verilen danışmanlık,teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile bu kapsamda Bakanlıkça belirlenecek diğer hizmetleri tanımlar.

Doğrulayıcı kuruluş: 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği kapsamında yer alan kuruluşları,

Türkiye’de yerleşik yeşil hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim,limited ve kooperatif şirketler faydalanabilir.

ÖN KOŞUL BAŞVURU BELGELERİ

  • Kapsama alma başvurusu tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içerisinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’inin yeşil hizmet gelirlerinden elde edildiğini kanıtlayan yeminli mali müşavirden onaylı belge
  • Kapsama alma başvurusu tarihinden önceki son 5 (beş) yıl içerisinde işletme ve kuruluşlara yeşil hizmetler sektöründe verilen en az 2 (iki) adet referans hizmete ilişkin fatura, ödeme belgesi ve sözleşme örneği
  • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Temel Bilgi Belgeler

1. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe
2. Yararlanıcının kuruluşunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi/uygun nitelikte belge
3. Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
4. Yararlanıcının güncel sermaye yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Güncel sermaye yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli sunulabilir.)/uygun nitelikte belge
5. İmza sirküleri (Devlete ait kurumlar imza sirküleri yerine kurumu temsile yetkili olan kişi ya da kişilerin imza örneklerini içeren imza beyannamesi sunabilir.)
6. Taahhütname (EK-2A)
7. Beyanname (EK-2B)
8. Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliğine ilişkin belge (Devlete ait kurumlar hariç)

Verilecek Destekler

YEŞİL HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
DESTEK ADI KAPSAM KONU LİMİT VE ORAN
1.       Yurt dışı ürün/hizmet/

marka/patent/

fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

 

SBT: Faaliyet bitiş (tescil-belge) tarihinden itibaren 6 ay

**Korunma ödeme tarihinden itibaren 6 ay.

Marka tescili ve korunmasına yönelik giderler ·         Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri

·         Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

·         Tescil ve korunmasına ilişkin hukuki giderler

·         Tescil yenileme giderleri

 

%60 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

2.       Belgelendirme desteği

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş (belge) tarihinden itibaren 6 ay

“Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-6B)”nde yer verilen belge, sertifika ve akreditasyonlara ilişkin harcamalar a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

b) Belgelendirme tetkik giderleri,

c) Belge kullanım ücretleri,

ç) Zorunlu kayıt ücretleri,

d) Gözetim giderleri,

e) Yenileme giderleri.

%60 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

3.       Veri tabanı üyelik desteği

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

“Desteklenen Veri Tabanı Listesi (EK-7B)”nde yer alan veri tabanlarına üyelik için yapılan harcamalar ·         Üyelik giderleri %60 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

4.       Reklam tanıtım ve pazarlama

Desteği

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen belirtilen faaliyetlere yönelik giderler

 

 

·         “Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi (EK-10Ç)’’

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

5.       Yurt dışı birim desteği

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Birimlerin brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri ·         Paylaşımlı ofis veya bireysel ofis brüt kira

·         Komisyon

·         Belgelendirme

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

% 60 oranında

maksimum

yıllık birim başına 720.000 TL limitinde.

Max.5 birim.

 

Her ülkede  5’er yıl

6.       Yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminer bireysel/milli katılım desteği

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren  6 ay

Bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-11B)” veya “Desteklenen Milli Katılım Etkinlikleri Listesi (EK-11C)”nde yer alan yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri ·         Bireysel katılım alan kirası

·         Stant giderleri

·         2 kişi ulaşım ekonomi sınfıı gidiş-dönüş

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %60 oranında

maksimum

180.000 TL limitinde.

 

7.       İstihdam

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak üzere istihdam edilen yeni mezun personelin brüt maaşları ·         ilk defa istihdam edeceği en fazla 2 (iki) personel

·         Yabancı Dil C seviyesi

·         4 yıllık üniversite mezunu

·         Mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 (üç) yıl geçmiş olması ve staj dışında herhangi bir SGK kaydının bulunmaması gerekir.

Her bir personel başına  %50 oranında

maksimum

aylık 6.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.