SAĞLIK TURİZMİ HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

  • Yararlanıcı: Sağlık turizmi sektörü için sağlık kuruluşu ve sağlık turizmi aracı kuruluşunu tanımlar.
  • Sağlık turisti: Medikal, termal ve yaşlı/engelli bakım turizmi kapsamında hizmet almak üzere Türkiye’yi ziyaret eden kişiyi ifade eder.
  • Sağlık turizmi aracı kuruluşu(acentesi): Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip, yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon sunan şirketi tanımlar.
  • Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde sağlık,termal, ve veya bakım alanlarında faaliyet gösteren özel veya kamu sektör kuruluşunu yada üniversite sağlık/bakım kuruluşlarını ifade eder.
  • Seyahat Acentesi: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yetkilendirilmiş A grubu seyahat acentesini tanımlar.
  • Poliklinik : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Uyarınca faaliyet gösteren ağız ve diş sağlığı polikliniği haricindeki polinklinikleri ifade eder.

Temel Bilgi Belgeler

1. İncelemeci Kuruluşu muhatap dilekçe
2. Şirketlerde kuruluşu ve son sermaye yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Güncel sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicili gazetesinin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli)
3. İmza sirküleri
4. Taahhütname (EK-1A)
5. Beyanname (EK-1B)
6. Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliğine ilişkin belge (Kamu sektörü sağlık kuruluşu ve üniversite sağlık/bakım kuruluşları hariç)
7. En az 1 (bir) yabancı dilde kurumsal internet sitesine dair görsel
8. Sağlık kuruluşları ek olarak;

a) Sağlık Bakanlığı tarafından verilen faaliyet izni veya uygunluk belgesi ile Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

b) Sağlık Kuruluşu Beyan Formu (EK-1C)

 

9. Sağlık turizmi şirketleri  ek olarak;

a)    Şirketin Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile yaptığı sözleşmeler

b)    Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Beyan Formu (EK-1D)

c)    Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Verilecek Destekler

Sağlık Turizminde uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik Sağlık Kuruluşları veya Sağlık Turizmi şirketlerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin bir bölümü teşvik kapsamındadır.

Sağlık Turizmi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara sunulacak teşvikler;

SAĞLIK TURİZMİ HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
DESTEK ADI KAPSAM KONU LİMİT VE ORAN
1.       Yurt dışı ürün/hizmet/

marka/patent/

fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

 

SBT: Faaliyet bitiş (tescil-belge) tarihinden itibaren 6 ay

**Korunma ödeme tarihinden itibaren 6 ay.

Marka tescili ve korunmasına yönelik giderler Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri

Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

Tescil ve korunmasına ilişkin hukuki giderler

Tescil yenileme giderleri

%60 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

2.       Belgelendirme desteği

 

SBT: Faaliyet bitiş (belge) tarihinden itibaren 6 ay

İklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgeleri +%10

“Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi (EK-5B)” nde yer verilen belge, sertifika ve akreditasyonlara ek olarak ön tanı merkezi ya da ofis açılışına veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin harcamalar a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

b) Belgelendirme tetkik giderleri,

c) Belge kullanım ücretleri,

ç) Zorunlu kayıt ücretleri,

d) Gözetim giderleri,

%60 oranında

maksimum

belge başına 600.000 TL limitinde.

 

3.       Acente komisyon desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

Ülkemize sağlık turisti getirilmesine yönelik acentelere yapılan komisyon harcamaları ·         Komisyon ödemeleri

 

 

Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık  1.200.000 TL limitinde.

Muayenehane ve poliklinikler 240.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

4.       Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigortası Desteği

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

Türkiye’ye tedavi olmak üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden  yaptıracakları Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigortası giderleri

 

·         Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigorta Giderleri Her bir şirket başına  %70 oranında

maksimum

yıllık 2.400.000 TL limitinde.

5.       İstihdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön onaya tabidir.

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren şirketlerin istihdam ettikleri bakım elemanı, sosyal hizmet uzmanı brüt maaş giderleri ·         “İstihdamı Desteklenen Personelde Aranan Nitelikler (EK-8D)”de yer alan gereksinimleri haiz personelin brüt maaş istihdam giderleri Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 2.400.000 TL limitinde.

Muayenehane ve poliklinikler 600.000 TL limitinde.

 

Her bir personel başına  %60 oranında

maksimum

aylık 18.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.       Yabancı dil ve Sağlık Turizmi Eğitim Desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Eğitim kuru/programının bitiş tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde

İstihdam edilen personelin yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimine ilişkin giderler Genel Müdürlükle protokol imzalayan ve “Desteklenen Yükseköğretim Kurumları, Eğitmenler ve Eğitim Programları (EK-9E)” listesinde yer alan Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kurumlarından çevrimiçi veya fiziki ortamda alacağı yabancı dil veya sağlık turizmi eğitimine yönelik harcamalar Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 960.000 TL limitinde.

Muayenehane ve poliklinikler 240.000 TL limitinde.

7.       Hasta Yol Desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Hastanın sağlık kuruluşuna kaydından itibaren en geç 6 (altı) ay içinde

 

Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşu/sağlık turizm acentesinin Türkiye’ye getirilen ve Türkiye’de tedavi edilen hastaların uçak bileti giderleri Türkiye’ye getirilen ve Türkiye’de tedavi edilen hastaların uçak bileti giderleri Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 6.000.000 TL limitinde.

Muayenehane ve poliklinikler 600.000 TL limitinde.

 

Her bir hasta başına  %60 oranında

maksimum

aylık 12.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

 

8.       Reklam tanıtım ve pazarlama

Desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen belirtilen faaliyetlere yönelik giderler

 

Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayına tabi belgelere ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmeden en az 7 (yedi) gün önce yararlanıcılar tarafından ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirim yapılır.

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen ve “Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi (EK-3)” nde yer alan faaliyetlere yönelik giderler

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

Sektörel portala üye ise +%10

Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 6.000.000 TL limitinde.

 

 

Muayenehane ve poliklinikler 2.400.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

9.       Yurt dışı birim desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Birimlerin brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri ·         Paylaşımlı ofis veya bireysel ofis brüt kira

·         Komisyon

·         Belgelendirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

% 60 oranında

maksimum

yıllık birim başına 1.440.000 TL limitinde.

 

 

 

Muayenehane ve poliklinikler 600.000 TL limitinde.

 

 

 

 

 

 

 

Max.25 birim.

 

Her ülkede  5’er yıl

 

 

10.   Yurt dışı etkinlik bireysel/milli katılım desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Sağlık turizminde faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt dışında düzenlenen ve “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-13D)” nde yer alan etkinliklere bireysel veya milli katılımlarına yönelik giderleri

 

 

·         Bireysel katılım alan kirası

·         Stant giderleri

·         2 kişi ulaşım ekonomi sınıfı gidiş-dönüş

·         Sanal ise katılım ve kayıt ücretleri

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %60 oranında

maksimum

300.000 TL limitinde.

 

Prestijli %60 oranında

maksimum

600.000 TL limitinde. (1 yılda max 3 prestijli etkinlik)

 

11.   Yurt içi kongre,fuar,konferans,seminer bireysel katılım desteği

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş tarihinden itibaren 6 ay

Sağlık turizminde faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt içinde düzenlenen ve “Desteklenen Yurt İçi Etkinlikler Listesi (EK-15B)” nde yer alan etkinliklere bireysel katılımlarına yönelik katılım giderleri ·         Nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %60 oranında

maksimum

300.000 TL limitinde.

 

12.   Ürün yerleştirme desteği

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi belgesel dizi animasyon format ve dijital oyunların arasına yerleştirme giderleri ·         Ürün yerleştirme giderleri Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık  1.200.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

En geç 1 ay önce ön onaya tabidir.

 

 

 

13.   Yurt içi Tanıtım ve Eğitim Desteği

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş tarihinden itibaren 6 ay

Sağlık turizmi yararlanıcılarının yurt dışından kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenleyecekleri yurt içi eğitim ve tanıtım etkinliklerine ilişkin giderler a) Organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona iştirak eden yabancı kurum/kuruluşların en fazla 2 (iki) temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,

b) Organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona iştirak eden yabancı kurum/kuruluşların en fazla 2 (iki) temsilcisinin kişi başına günlük 1.800 TL’ye kadar olan konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,

c) Tercümanlık giderleri,

ç) Organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri),

d) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri

e) Halkla ilişkiler, danışmanlık ve eşleştirme hizmet giderleri

f) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri

Her bir program başına  %60 oranında

maksimum

600.000 TL limitinde.

 

Yılda max 5 program desteklenir.

 

 

En geç 1 ay önce ön onaya tabidir.