YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

  • Yararlanıcı: Bakanlıkça destek kapsamına alınması uygun görülen yönetim danışmanlığı şirketlerini,
  • Yönetim danışmanlığı şirketi: İşletme ve kuruluşlara;

1) stratejik ve örgütsel planlama,

2) finansal karar alma,

3) pazarlama hedef ve politikaları,

4) insan kaynakları politikaları oluşturulması, planlaması ve uygulanması,

5) üretim ve kontrol planlaması alanlarından en az iki tanesine ilişkin tavsiye, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sunan şirketleri tanımlar.

  • Türkiye’de yerleşik yönetim danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim,limited ve kooperatif şirketler faydalanabilir.

ÖN KOŞUL BAŞVURU BELGELERİ

  • Kapsama alma başvurusu tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içerisinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’inin yönetim danışmanlığı* hizmet gelirlerinden elde edildiğini kanıtlayan yeminli mali müşavirden onaylı belge
  • Kapsama alma başvurusu tarihinden önceki son 5 (beş) yıl içerisinde işletme ve kuruluşlara yönetim danışmanlığı* sektöründe verilen en az 2 (iki) adet referans hizmete ilişkin fatura, ödeme belgesi ve sözleşme örneği
  • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Temel Bilgi Belgeler

1. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe
2. Yararlanıcının kuruluşunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi/uygun nitelikte belge
3. Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
4. Yararlanıcının güncel sermaye yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Güncel sermaye yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli sunulabilir.)/uygun nitelikte belge
5. İmza sirküleri
6. Taahhütname (EK-2A)
7. Beyanname (EK-2B)
8. Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliğine ilişkin belge

Verilecek Destekler

Yönetim Danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara sunulacak destekler;

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
DESTEK ADI KAPSAM KONU LİMİT VE ORAN
1.       Yurt dışı ürün/hizmet/

marka/patent/

fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

 

SBT: Faaliyet bitiş (tescil-belge) tarihinden itibaren 6 ay

**Korunma ödeme tarihinden itibaren 6 ay.

Marka tescili ve korunmasına yönelik giderler ·         Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri

·         Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

·         Tescil ve korunmasına ilişkin hukuki giderler

·         Tescil yenileme giderleri

 

%50 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

2.       Belgelendirme desteği

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş (belge) tarihinden itibaren 6 ay

“Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-6B)”nde yer verilen belge, sertifika ve akreditasyonlara ilişkin harcamalar a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

b) Belgelendirme tetkik giderleri,

c) Belge kullanım ücretleri,

ç) Zorunlu kayıt ücretleri,

d) Gözetim giderleri,

e) Yenileme giderleri.

%50 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

3.       Veri tabanı üyelik desteği

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

“Desteklenen Veri Tabanı Listesi (EK-7B)”nde yer alan veri tabanlarına üyelik için yapılan harcamalar ·         Üyelik giderleri %50 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

4.       Reklam tanıtım ve pazarlama

Desteği

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen belirtilen faaliyetlere yönelik giderler

 

 

·         “Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi (EK-9Ç)’’

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

Her bir şirket başına  %50 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

5.       Yurt dışı birim desteği

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Birimlerin brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri ·         Paylaşımlı ofis veya bireysel ofis brüt kira

·         Komisyon

·         Belgelendirme

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

% 50 oranında

maksimum

yıllık birim başına 720.000 TL limitinde.

Max.5 birim.

 

Her ülkede  5’er yıl

6.       Yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminer bireysel/milli katılım desteği

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren  6 ay

Bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-10B)” veya “Desteklenen Milli Katılım Etkinlikleri Listesi (EK-10C)”nde yer alan yurt dışı etkinliklere ilişkin giderler ·         Bireysel katılım alan kirası

·         Stant giderleri

·         2 kişi ulaşım ekonomi sınfıı gidiş-dönüş

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %50 oranında

maksimum

180.000 TL limitinde.