DİĞER HİZMET ŞİRKETLERİNE YÖNELİK İHRACAT DESTEKLERİ

  • Yurt dışında kamusal bir otorite ile sözleşme yapılması kaydıyla sunulan tesis bünyesinde kombine tesis destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon ve benzeri yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması
  • Gemi klaslama müesseseleri faaliyetleri
  • Patent danışmanlığı faaliyetleri
  • Uygunluk değerlendirme faaliyetleri
  • Uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler faydalanabilir.

ÖN KOŞUL BAŞVURU BELGELERİ

  1. Kapsama alma başvurusu tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içerisinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’inin yukarıdaki faaliyet alanlarının birinde verilen hizmet gelirlerinden elde edildiğini kanıtlayan yeminli mali müşavirden onaylı belge
  2. Kapsama alma başvurusu tarihinden önceki son 5 (beş) yıl içerisinde işletme ve kuruluşlara yukarıdaki belirtilen faaliyet alanlarının birinde verilen en az 2 (iki) adet referans hizmete ilişkin fatura, ödeme belgesi ve sözleşme örneği
  3. Uygunluk değerlendirme faaliyetleri alanında faaliyet gösteren şirketler için Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğini gösteren akreditasyon belgesi
  4. Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Temel Bilgi Belgeler

1. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe
2. Yararlanıcının kuruluşunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi/uygun nitelikte belge
3. Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
4. Yararlanıcının güncel sermaye yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Güncel sermaye yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli sunulabilir.)/uygun nitelikte belge
5. İmza sirküleri (Devlete ait kurumlar imza sirküleri yerine kurumu temsile yetkili olan kişi ya da kişilerin imza örneklerini içeren imza beyannamesi sunabilir.)
6. Taahhütname (EK-2A)
7. Beyanname (EK-2B)
8. Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliğine ilişkin belge (Devlete ait kurumlar hariç)

Verilecek Destekler

DİĞER SEKTÖRLER HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
DESTEK ADI KAPSAM KONU LİMİT VE ORAN
1.       Yurt dışı ürün/hizmet/

marka/patent/

fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

 

SBT: Faaliyet bitiş (tescil-belge) tarihinden itibaren 6 ay

**Korunma ödeme tarihinden itibaren 6 ay.

Marka tescili ve korunmasına yönelik giderler ·         Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri

·         Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

·         Tescil ve korunmasına ilişkin hukuki giderler

·         Tescil yenileme giderleri

%50 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

2.       Belgelendirme desteği

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş (belge) tarihinden itibaren 6 ay

 

 

“Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-6B)”nde yer verilen belge, sertifika ve akreditasyonlara ilişkin harcamalar a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

b) Belgelendirme tetkik giderleri,

c) Belge kullanım ücretleri,

ç) Zorunlu kayıt ücretleri,

d) Gözetim giderleri,

e) Yenileme giderleri.

%50 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

 

İklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgeleri +%10

3.       Reklam tanıtım ve pazarlama

Desteği

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen belirtilen faaliyetlere yönelik giderler

 

 

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen “Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi (EK-8Ç)”nde belirtilen faaliyetlere yönelik giderler Her bir şirket başına  %50 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

4.       Yurt dışı birim desteği

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Birimlerin brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri ·         Paylaşımlı ofis veya bireysel ofis brüt kira

·         Komisyon

·         Belgelendirme

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

% 50 oranında

maksimum

yıllık birim başına 720.000 TL limitinde.

Max.5 birim.

 

Her ülkede  5’er yıl

5.       Yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminer bireysel/milli katılım desteği

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren  6 ay

Yararlanıcı bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-9B)” veya “Desteklenen Milli Katılım Etkinlikleri Listesi (EK-9C)”nde yer alan yurt dışı etkinliklere ilişkin giderler ·         Bireysel katılım alan kirası

·         Stant giderleri

·         2 kişi ulaşım ekonomi sınfıı gidiş-dönüş

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %50 oranında

maksimum

180.000 TL limitinde.